Spotlight on: Temples of Angkor

cambodia-siemreap-angkorwat-7
Most people never get a chance to see Angkor Wat in real life, but I visited it twice. During both of my visits in 2015 and 2016 I chose to see Angkor Wat. Why? Because it is such a magical place, I did not mind seeing it twice.
But the whole Angkor area has a lot more temples than just Angkor Wat. In 2015 I went on a sunrise tour; I saw the sunrise at Angkor Wat and afterwards we visited a few other temples. In 2016 I went on two half-day tours, so that I saw some temples that I had not seen before.
In this article I will share all the temples of the Angkor-area that I have visited.

De meeste mensen zullen Angkor Wat nooit in het echt zien, maar ik heb Angkor Wat twee keer bezocht. Tijdens zowel mijn reis in 2015 als mijn reis in 2016 koos ik ervoor om Angkor Wat te bezoeken. Waarom? Omdat het zo’n magische plek is, dat het niet erg is om er twee keer heen te gaan.
Het hele Angkor-gebied heeft veel meer tempels. In 2015 ging ik met een sunrise tour, om de zonsopkomst te zien bij Angkor Wat en daarna nog een paar andere tempels te zien. In 2016 ging ik twee keer op een halve dagtour, zodat ik wat tempels zag die ik nog niet eerder had gezien.
In dit artikel bespreek ik de tempels van het Angkor-gebied die ik heb bezocht.

– Angkor Wat (2015 & 2016)
Angkor Wat is probably THE reason why most people visit Cambodia. This temple is the biggest religious monument in the world and was built by the Khmer king Suryavarman II in the 12th century. This building is so import to the Cambodians, that the Cambodian flag and some of the Cambodian Riel bills have images of Angkor Wat on it.
Most tourists come here either during sunset or sunrise. Both years I went during sunrise, and it was very crowded. But after an hour of so, it is much quieter.

Angkor Wat is waarschijnlijk DE reden waarom de meeste mensen een bezoek brengen aan Cambodja. Deze tempel is het grootste religieuze monument ter wereld en is gebouwd door de Khmer koning Suryavarman II in de twaalfde eeuw. Dit gebouw is zo belangrijk voor de Cambodianen dat het op de Cambodiaanse vlag en op een paar biljetten Cambodiaanse Riel staat.
De meeste toeristen komen hier tijdens de zonsopkomst of de zonsondergang. Beide keren ben ik hier tijdens de zonsopkomst geweest en het was erg druk. Maar na een uur merk je daar niks meer van.

I would advise to take about two hours in total, to wait for the sunrise (please be on time, you do not want to miss this!) and walk around the site. Not only the outside in impressive, on the inside are beautiful mural paintings too. And do not forget to take a look at the back of the building, usually it is very quiet there.

Trek twee uur uit voor het totale bezoek, zodat je kan wachten op de zonsopkomst (kom alsjeblieft op tijd, want je wilt het echt niet missen!) en rustig rond kan lopen. Niet alleen is de buitenkant erg indrukwekkend, de binnenkant is ook prachtig. En vergeet niet om ook de achterkant te bekijken, vaak is het daar erg rustig.

– Bayon (2015 & 2016)
Bayon is one of the most famous ‘other’ temples besides Angkor Wat. It was built in 1181 by king Jayavarman VII and there are 216 faces in this building.

Bayon is een van de meest bekende ‘andere’ tempels naast Angkor Wat. Het is gebouwd in 1181 door koning Jayavarman VII en in dit gebouw vind je 216 gezichten.

I think Bayon is my favorite temple. There is just something about those faces…

Ik denk dat Bayon mijn favoriete tempel is. Ik vind die gezichten erg fascinerend.

– Baphuan (2015)
The Baphuan temple was built by Udayadityavarman in the 11th century and was dedicated to the Hindu god Shiva. There is some sort of long ‘runway’ that leads to the entrance of the temple.

De Baphuan tempel is gebouwd by Udayaditavarman in de elfde eeuw en opgedragen aan de Hindoe god Shiva. Er is een soort lange ‘catwalk’ die je naar de ingang leidt.

– Ta Prohm (2015 & 2016)
Ta Prohm is known as the ‘Tomb Raider’ temple, because a part of that movie was filmed here. This temple was also built by Jayavarman VII (like Bayon) and was meant as a buddhist monastery and university. The funny thing about this temple is that there are trees growing out of the ruins!

Ta Prohm staat bekend als de ‘Tomb Raider’ tempel omdat een gedeelte van de film hier is opgenomen. Deze tempel is, net als Bayon, gebouwd door Jayavaman VII en was bedoeld als boeddhistisch klooster en universiteit. Het grappige van deze tempel is dat er bomen uit de ruïnes groeien!

– Angkor Thom Gates (2015 & 2016)
Angkor Thom is an area with temples in Angkor. To enter this area, you pass one of the four gates. They have the faces, like the Bayon temple. Inside the Angkor Thom area you will find the Bayon temple and Baphuan.

Angkor Thom is een gebied met tempels binnen het Angkor gebied. Om dit gebied binnen te komen moet je een van de vier toegangspoorten passeren. Deze hebben gezichten, net zoals de Bayon tempel. In het Angkor Thom gebied vind je onder andere de tempels van Bayon en Baphuan.

– Banteay Srei (2015)
Banteay Srei is a little outside the Angkor area and is made of red sandstone. This temple has a lot of miniature wall carvings and looks very feminine.

Banteay Srei staat buiten het Angkor gebied en is gebouwd van rood zandsteen. Deze tempel heeft veel kleine muursnijwerken en ziet er erg vrouwelijk uit.

– Preah Khan (2016)
Preak Khan is built for king Jayavarman VII to honor his father. It looks like a gallery. I thought it looks very cool.

Preah Khan is gebouwd voor koning Jayavarman VII om zijn vader te eren. Het gebouw lijkt op een hoop lege lijsten. Dit vond ik een erg mooi gezicht.

– Preah Neak Pean (2016)
Preah Neak Pean is a temple that sits on a artificial island and is surrounded by a small pond. To get to this temple you have to walk a very long pier.

Preah Neak Pean is een tempel die op een eilandje staat. Het is omgeven door een vijver. Om bij deze tempel te komen moet je een lange steiger oplopen.

– Ta Som (2016)
Ta Som is a small temple that is dedicated to Dharanindravarman II, who was king of the Khmer Empire from 1150 to 1160.

Ta Som is een kleine tempel die is opgedragen aan Dharanindravarman II, die koning was van het Khmer imperium van 1150 tot 1160.

– Pre Rup (2016)
Pre Rup was built as the state temple of Khmer king Rajendravarman around 961. From the top of this temple, you can view the surroundings. When I visited Pre Rup we were supposed to wait for the sunset, but it took to long so we left before the sunset.

Pre Rup is gebouwd als staatstempel voor Khmer koning Rajendravarman en opgedragen rond 961. Vanaf de top van deze tempel heb je een mooi uitzicht op de omgeving. Toen ik Pre Rup bezocht zouden wij wachten op de zonsondergang. Helaas duurde het ons te lang en verlieten wij deze tempel voor de zonsondergang.

– Ta Keo (2016)
Ta Keo is possibly the first temple that was built entirely of sandstone. Apparently this was the state temple of Jayavarman V, son of Rajendravarman. On the east side are steep stairs, so getting to the top is a bit scary, but the view is worth it.

Ta Keo is waarschijnlijk de eerste tempel die volledig is gemaakt van zandsteen. Het zou de staatstempel zijn geweest van Jayavarman V, zoon van Rajendravarman. Aan de oostkant is een hele stijle trap, dus de weg naar de top is een beetje eng, maar het uitzicht is het waard.

– Banteay Kdei (2016)
Banteay Kdei was built around the 13th century by Jayavarman VII. When I went here it felt very serene, because of the trees and the lack of tourists.

Banteay Kdei is gebouwd rond d e dertiende eeuw by Jayavarman VII. Toen ik hier was voelde het erg sereen, door de bomen en het feit dat er weinig toeristen waren.

-> Have you been to Angkor Wat and the other temples? Let me know in the comments what your favorite temple is!

-> Heb jij een bezoek gebracht aan Angkor Wat en de andere tempels? Laat mij weten in de comments wat jouw favoriete tempel is!


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s